مناقصه واگذاری خدمات مشاوره ای

  • شماره : 43
  • تاریخ ثبت : 1395/08/10
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شرح آگهی:

کد فراخوان  ۱,۴۶۳,۷۹۶ - یک میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و هفتصد و نود و شش   
نوع فراخوان  آگهی مناقصه   
نوع برگزاری  دو مرحله ای   
تاریخ بازگشایی پاکات  ۹ / ۸ / ۱۳۹۵ - نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج    
مهلت ارسال پیشنهاد  ۸ / ۸ / ۱۳۹۵ - هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج    
مهلت دریافت اسناد  ۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج    
تاریخ اعتبار پیشنهاد  ۸ / ۸ / ۱۳۹۵ - هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج    
کشور | استان | شهر  جمهوری اسلامی ایران - اصفهان - کاشان    
موضوع  واگذاری خدمات مشاوره ای نظارت کارگاهی کاشان    
دستگاه مناقصه گزار  استانداری اصفهان    
محل دریافت اسناد  شهرداری مرکزی کاشان