مزایده واگذاری مراکز معاینه فنی/ شهرداری شهرضا / مجاد

  • شماره : 991
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری شهرضا در نظر دارد  واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره به استناد مصوبه اول دویست و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ۹۵/11/17 شورای اسامی شهرواگذار نماید.

 

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 1۰روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲41۰1۰داخلی 11۶مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

 

بهای فروش اسناد: 1۰۰.۰۰۰ریال به حساب شماره ۳1۰۰۰۰۲۹11۰۰۹بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل

استرداد می باشد.


آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30روزدوشنبه مورخ 96/05/16

 

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00روزسه شنبه مورخ 96/05/17در محل شهرداری شهرضا

 

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکتهای خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.

 

شماره تماس:  ۵۳۲41۰1۰داخلی 11۶

 

سایت اینترنتی شهرداری شهرضا www.shahreza.ir

 

 

 

 

 


رحیم جافری - شهردار شهرضا- روزنامه کیمیای وطن - مجاد