مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری چمن مصنوعی/شــهرداری شــهرضا/مجاد

  • شماره : 988
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شــهرداری شــهرضا در نظر دارد مورخ 96/03/21شــورای اسامی شــهر وا گذاری مدیریت و نگهداری مجموعه چمن مصنوعی اســلام آباد را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره به اســتناد مصوبه نهم ســیصدو دومین جلســه رســمی وا گذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت10روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با
تلفن53241010داخلی 116مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.


بهای فروش اسناد :100.000ریال به حساب شماره3100002911009بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر
قابل استرداد می باشد .

 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت14:30روز دو شنبه مورخ96/05/16

 

تاریخ گشایش اسناد : ساعت15:00روز سه شنبه مور خ96/05/17در محل شهرداری شهرضا

 

محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارک ، پا کت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و
رسید دریافت نمایند .

 

ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد .

 

شماره تماس :03153241010داخلی116

 

 

سایت اینترنتی شهرداری شهرضا:www.shahreza.ir

 

 

 

رحیم جافری - شهردار شهرضا- روزنامه اصفهان زیبا /مجاد