مزایده واگذاری زمین فنس کشی/شهرداری دولت آباد برخوار/ مجاد

  • شماره : 959
  • تاریخ ثبت : 1396/05/04
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری دولت آباد برخواردر نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری (اجاره) از یک قطعه زمین فنس کشی شده به مســاحت 1100مترمربع جهت راه اندازی پارک بادی واقع در پارک معلم شهر دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری:روز شنبه مورخ96/5/14

 

گشایش پاکت های مزایده: روز یک شنبه مورخ96/5/15

 

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir

تلفن:45822010-031

 

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

 

 

 

 

رضا اخوان- شهردار دولت آباد-روزنامه  زاینده رود- مجاد