مزایده فروش دو دستگاه وانت / ســازمان مســافربریشهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 1004
  • تاریخ ثبت : 1396/05/08
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

ســازمان پایانــه هــای مســافربری شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد پیــرو دســتور شــماره309/96/799
مورخ 96/2/11یک دستگاه خودرو ی سواری و دو دستگاه وانت مزدا را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط وا گذار نماید.

 

تذکرات:
متقاضیان می توانند از تاریخ96/5/8تا پایان وقت اداری96/5/18جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای سازمان واقع در خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور (گلخانه بهروز،) بعد از چهارراه عارف، پلا ک 92مراجعه و یا با شماره تلفن 34399983تماس حاصل نمایند.


آخرین مهلت تحویل پا کت پیشنهادات به دبیرخانه ســازمان، پایان وقت اداری 96/5/18 می باشد.

 

هزینه چاپ آ گهی در روزنامه به عهده برنده / برندگان مزایده می باشد.

 

سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

 

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد