اطلاعیه حق کسب و پیشه/ منطقه 3شهرداری اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1146
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

نظر به اینکه حق کسب و پیشه و سرقفلی یکباب مغازه از پلا ک های ثبتی-7571-7572-7573
7568-7570بخش3ثبت اصفهان
متعلق به آقای حسین محمدی تبار واقع در خیابان علامه مجلسی - پاساژمهدیه - طبقه همکف در مسیر طرح عمرانی میدان امام علی (ع)قرار دارد و علیرغم شرکت نامبرده در جلســات کمیســیون معوض تا کنون توافق قطعی حاصل نگردیده.

 

لذا با توجه به ضرورت اجرای طر ح و برابر تبصره4ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه، املا ک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب28آبان1370بدینوسیله به نامبرده و کلیه مدعیان احتمالی ابلاغ می گردد حدا کثر ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر این آ گهینسبت به معرفی یک نفر کارشناس به عنوان معتمد و5نفر کارشناس به عنوان مرضی الطرفین به شهرداری منطقه سه واقع در خیابان کمال،روبرو حسینیه رضوی اقدام نماید.

 

شایان ذکر است که کارشناسان می بایستی جزء کارشناسان رسمی دادگستری و متخصص در رشته راه و ساختمان باشند و ظرف مهلت تعیین شده معرفی می گردند.

 

بدیهی است در صورت عدم معرفی کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

روابط عمومی منطقه 3شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا /مجاد