اطلاعیه طرح قطار شهری/سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان/ مجاد

  • شماره : 968
  • تاریخ ثبت : 1396/05/05
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

آقای: علی لطفی اصل به نشانی: خیابان لا له شمالی - جنب خیابان مهدیه نظر بــه اینکــه ششــدانگ عرصه و ســرقفلی و حق کســب و پیشــه یــک باب مغــازه به پــلاک ثبتی15178/572 بخش 5ثبت اصفهان در طر ح عمرانی خط دو قطار شــهری قرار گرفته و این طرح در اولویت اجرایی می باشد و هیات کارشناسان رسمی دادگستری ضمن بازدید از محل نسبت به ارزیابی آن اقدام و نظریه مور خ96/04/21را صادر نموده اند.

 

لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح و برابر ماده 8لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ،1358/11/17بدینوســیله به شما ابلاغ می گردد حدا کثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این اباغ جهت انجام معامله طبق نظریه کارشناســی به ســاختمان اداری ســازمان قطار شــهری اصفهان و حومه واقــع در خیابــان کاوه - روبروی بــر ج کاوه مراجعه نمایید.

 

 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

 

سازمان قطارشهری اصفهان و حومه/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد