استعلام ساماندهی پارکهای مهرگان، دارالقرآن، حکمت و فضای سبز طلوع و...

  • شماره : 40
  • تاریخ ثبت : 1395/08/10
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شرح آگهی:

استعلام شماره 95/12/02
منطقه 12 شهرداری در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانکار نماید.

 نام پروژه
مبلغ برآورد اولیه تقریبی
فهرست بها- سال
مدت اجرا
تضمین شرکت در استعلام/ ریال
ساماندهی پارکهای مهرگان، دارالقرآن، حکمت و فضای سبز طلوع
700.000.000 1395 3 ماه
8.000.000
ساماندهی پارک قدس
700.000.000 1395 2 ماه
8.000.000
حفر و تنقیه چاههای آب باران در سطح منطقه
500.000.000 1395 4 ماه
7.000.000
اصلاح هندسی تقاطع ها و روان سازی عبور و مرور در معابر فرعی
500.000.000 1395 ابنیه- 1395 راه و باند
3 ماه
7.000.000
اجرای دیوارکشی ماده 110 قانون شهرداریها
500.000.000 1395 3 ماه
7.000.000

تذکرات:
1-پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت/ پیمانکاری و سوابق کاری و گواهینامه صلاحیت انجام کار خود قبل از تهیه اسناد می باشند. بدیهی است تحویل اسناد استعلام منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.
2-واجدین شرایط می توانند از تاریخ نشر این اطلاعیه همه روزه به جز روزهای تعطیل تا تاریخ  95.7.15 به شهرداری منطقه دوازده واقع در خیابان امام خمینی خیابان مشیرالدوله و با ارائه معرفینامه کتبی شرکت/ پیمانکاری و سایر مدارک نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه اسناد استعلام می بایست توسط شرکت کننده تایید/ مهر و امضا شده و طبق شرایط استعلام ضمیمه پیشنهاد گردد.
3-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا تاریخ 95.7.17 می باشد. بدیهی است دریافت پاکتها بعد از ساعت 14 امکانپذیر نمی باشد.
4-منطقه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5-حضور نماینده تام الاختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی با در دست داشتن معرفینامه کتبی پیمانکار در روز بازگشایی پاکتها در محل الزامی است.
6-برندگان اول و دوم استعلام هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
7-برنده استعلام جهت عقد قرارداد باید معادل 5 درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین انجام تعهدات پیمان به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی تسلیم نماید. این ضمانت نامه طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان آزاد می گردد.
8-هزینه چاپ آگهی استعلام به عهده برنده استعلام می باشد.
مدیر منطقه 12 شهری اصفهان