مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز ونظافت/ دانشگاه آزاد دولت آباد/ مجاد

  • شماره : 593
  • تاریخ ثبت : 1396/02/03
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد در نظر دارد خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه دانشگاه را ازطریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط وا گذار نماید.

 

لذا از کلیه متقاضیان دعــوت می گردد ضمن بازدیــد از محل و دریافت اســناد مناقصه، پیشــنهادات خود را به
دبیرخانه دانشگاهآزاد اسامی واحد دولت آباد به نشانی اصفهان، دولت آباد، میدان انقاب، بلوار دانشگاه، ساختمان مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.


همچنین جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 03145829095و داخلی ( 346دفتر فنی) و داخلی ( 222امور مالی) تماس حاصل فرمایند.


- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه در ج آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- حدا کثر مدت دریافت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهادات ازتاریخ در ج آ گهی به مدت 10روز کاری می باشد.
- ســپرده شــرکت در مناقصه عبــارت اســت از مبلغ بیســت میلیــون ریال بصــورت وجه نقــد (واریز به حســاب
دانشگاه) و یا ارایه ضمانتنامه بانکی معتبر می باشد.
- سایر جزییات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.