مناقصه ماشین آلات / سازمان اتوبوسرانی کاشان وحومه/ مجاد

  • شماره : 919
  • تاریخ ثبت : 1396/04/31
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

موضوع مناقصه: خرید لاســتیک مورد نیاز ماشین آلات به شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد

 

مهلــت دریافت اســناد حداکثر تــا تاریخ،96/5/10 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 96/5/12و بازگشایی پاکات در مورخ96/5/14 می باشد.


کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


نمابر:03155235999

 

 

 


مجتبی ولی پناه - مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه-روزنامه اصفهان امروز - مجاد