بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 838
  • تاریخ ثبت : 1396/04/19
  • دستگاه : نهاد های دولتی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه شبکه گذاری پلی اتیلن/شرکت گاز استان اصفهان/ مجاد

1- اجراي عمليات حدود 22كيلومتر شبكه گذاري پلي اتيلن به صورت پراكنده، ساخت و نصب300 مورد و جمع آوري 50مورد انشعاب پلي اتيلن در سطح محدوده گازرساني مناطق2و4و 5اصفهان


2-ميزان تضمين شركت در مناقصه: 960/000/000ریال (نهصد و شصت ميليون ریال)


3-كد فراخوان:1491897


4-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، شركت گاز استان اصفهان


5-مهلت اعلام آمادگی:حداكثر تا تاریخ96/5/1

 


مناقصه گران می توانند جهت كســب اطلاعات بيشــتر به پایگاه اطلاع رسانی الكترونيكی شركت گاز اســتان اصفهــان بــه آدرس: ،www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.irیا با شــماره تلفن های03136271031

 

 

امور قراردادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.


 

 

 

 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان/روزنامه اصفهان امروز - مجاد