مناقصه شبکه گذاری فولادی/ شرکت گاز استان اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1144
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : نهاد های دولتی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

-اجرای عملیات حدود 13کیلومتر شبکه گذاری فولادی و ساخت و نصب20مورد علمک فولادی به صورت پرا کنده در سطح محدوده گازرسانی مناطق1و3اصفهان و نواحی تابعه


-
میزان تضمین شرکت در مناقصه: 530/000/000ریال (پانصد و سی میلیون ریال)-
نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار: اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــالا، شــرکت گاز استان اصفهان


-
مهلت اعلام آمادگی: حدا کثر تا تاریخ 96/06/06


مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت یا با

www.iets.mporg.ir ، www.nigc-isfahan.ir گاز اســتان اصفهان بــه آدرس شماره تلفن های03136271031امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد