بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 872
  • تاریخ ثبت : 1396/04/24
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه خرید لاستیک ماشین آلات /سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه/ مجاد

موضوع مناقصه: خرید لاســتیک مورد نیاز ماشین آلات به شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد

 

مهلــت دریافت اســناد: حداکثر تــا تاریخ 96/5/10مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 96/5/12و بازگشایی پاکات در مورخ96/5/14می باشد.

 

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

نمابر:03155235999

 

 

 

 

 

 

مجتبی ولی پناه - مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه-روزنامه اصفهان امروز  -مجاد