مناقصه حفظ فضای سبز /شهرداری بهارستان / مجاد

  • شماره : 1127
  • تاریخ ثبت : 1396/05/19
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره /1382ش ب مورخ 95/12/16شورای محترم اسلامی
شهر بهارستان از طریق برگزاری مناقصه های عمومی ذیل الذکر انتخاب پیمانکار نماید.

 

 

موضوع مناقصه مدت سپرده شرکت در مناقصه
حفظ ونگهداری از فضای سبز ضلع شمالی بلوار بهشت شهر بهارستان یک سال 236/000/000

 

 

-متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مي توانند از تاریخ انتشار این آگهي لغایت96/5/26 همه روزه به جز روزهاي تعطیل به واحد امور قراردادهاي شهرداري بهارستان مراجعه و با ارائه خلاصه سوابق اجرایي، اصل مدارك شرکت و معرفي نامه کتبي شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.


-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 96/5/29به واحد دبیرخانه حراست شهرداري بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.


-پیشنهادهاي رسیده ساعت 14بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/5/30در کمیسیون عالي معاملات که در محل شهرداري بهارستان تشکیل مي گردد، باز و قرائت خواهد شد.


-شهرداري بهارستان در ردیك یا تمام پیشنهادها مختار است.


-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.


-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.


-هزینه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

 

 

 

 

 

مهدي فاتحي- شهردار بهارستان-روزنامه اصفهان امروز- مجاد