مناقصه باسازی و ترمیم قنوات/ شهرداری شاهین شهر/ مجاد

  • شماره : 1126
  • تاریخ ثبت : 1396/05/19
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر را با اعتبار اولیه

 13/000/000/000ریال به پیمانکار واجد شرایطبه استناد مجوز شماره/4464ش مورخ95/12/22 شورای محترم اسلامی شهر واگذار نماید.

 

 

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به حوزه معاونت عمران شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/5/31به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

 

 

 

 

 

حسین امیری - شهردار شاهین شهر- روزنامه اصفهان امروز - مجاد