مناقصه امور پخت غذا/دانشــگاه هنر اصفهان/ مجاد

  • شماره : 909
  • تاریخ ثبت : 1396/04/27
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

دانشــگاه هنر اصفهان در نظــر دارد انجام امــور پخت و توزیع غذای دانشــجویی خــود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط با ســابقه فعالیت در این امور به مدت نه ماه تحصیلی وا گذار نماید.

 

متقاضیان می توانندجهت آ گاهی از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک از تاریخ96/5/1 لغایت96/5/4از ساعت10لغایت12ظهر به امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه هنر مراجعه نماید.

 

هزینه آ گهی از برنده دریافت می شود.

 

 

 

 

 

مهدی معینی - معاون اداری مالی- روزنامه اصفهان زیبا - مجاد