مزایده واگذاری غرفه/سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1123
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه ی مسافربری کاوه را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط وا گذار نماید.


تذکرات:


متقاضیان می توانند از تاریخ 96/5/18تــا پایان وقــت اداری 96/5/29جهت دریافت فرم مربوطه بــه امور قراردادهای سازمان واقع در خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور ( گلخانه بهروز )، بعد از چهارراه عارف، پلا ک92

مراجعه و یا با شماره تلفن 34399983تماس حاصل نمایند.

 

آخرین مهلت تحویل پا کت پیشنهادات به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری 96/5/29می باشد.

 

هزینه چاپ آ گهی در روزنامه بعهده برنده/ برندگان مزایده می باشد.

 

سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

 

 

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد