مزایده واگذاری بوفه /دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد / مجاد

  • شماره : 584
  • تاریخ ثبت : 1396/02/02
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در نظر دارد بوفه مجاور دانشکده های کامپیوتر و برق خود را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 

لذا ازمتقاضیان دعــوت مي شود جهت دریافت اسناد و اطلاعاتحداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشاراین آگهي به سایت اینترنتي دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد به آدرس( iaun.ac.irقسمت مزایده/مناقصه ) مراجعه و
نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

 

شرایط به شرح ذیل مي باشد:


1- سپرده شرکت درمزایده مبلغ 10/000/000ریال ( ده میلیون ریال ) مي باشد که مي بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001نزد بانکملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکي با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.


2- هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.


3- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .


4- بابت خرید اسناد200/000ریال (دویست هزار ریال ) به حساب سپرده شماره0216236554001 نزد بانک ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید .

 

آدرس:

نجف آباد - بلواردانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد - دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه
 

تلفن دبیرخانه : 42291016-031 و 42291107-031

 

نمابر:  42292020-031


ایمیل :[email protected]

 

 

 


                                                      اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد / روزنامه اصفهان امروز / مجاد