بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1074
  • تاریخ ثبت : 1396/05/14
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده واگذاریمرکز بهداشت/دانشگاه اصفهان/ مجاد

دانشــگاه اصفهــان در نظــر دارد از طريــق مزايده ســاختمان و تجهيزات مركز بهداشــت خــود را براي ســال تحصيلي1396-1397 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 

 

لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده با موضوع فوق الذكر را دارند، دعوت به عمل مي آورد از روز شنبه مورخ 96/5/14لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 96/5/18با همراه داشتن مدارك و سوابق لازم مبني بر توان و ظرفيت اجراي كار فعاليت فوق الذكر جهت آشنايي و توجيه مورد نياز به مركز بهداشت حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه اصفهان (مركز بهداشت به شماره تماس 37932324و 03137934315و سپس به منظور دريافت اسناد مربوطه به آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، كتابخانه مركزي، طبقه دوم، اداره تداركات و امور قراردادهاي دانشگاه مراجعه نمايند و كليه اسناد و مدارك تكميل شده را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1396/5/24به دبيرخانه دانشگاه اصفهان تحويل نمايند. زمان بازگشايي و ساير شرايط در اسناد مزايده قيد گرديده است. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

براي اطلاعات بيشتر به نشاني: - http://favic.ui.ac.irبخش اطلاعيه ها مراجعه نماييد.

 

 

 

 

روابط عمومي دانشگاه اصفهان/روزنامه اصفهان امروز/ مجاد