مزایده فروش 16 پلاک مسکونی/ شهرداری کمشچه / مجاد

  • شماره : 1154
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری کمشچه در نظر دارد نسبت به فروش ۱۶پلاک مسکونی تفکیکی واقع در شهر کمشچه از طریق مزایده به استناد مصوبه جلسه شماره ۱3۱مورخ ۹۶/۲/۱5شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

 

 

متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۷ مراجعه نمایند.

 

 

شماره تماس: 454۸۸۰3۰

 

    

 

 

 

سید جواد لقمانی - شهردار کمشچه-روزنامه کیمیای وطن- مجاد