بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 353
  • تاریخ ثبت : 1395/10/13
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده فروش دو دستگاه سردخانه/دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرمجلسی درنظردارد اقدام به فروش دو دستگاه سردخانه 15تن و 50تن خود به صورت یکجا و ازطریق مزایده نماید.

 

متقاضیان می توانند حداکثر 10روز کاری پس از درج آگهی نسبت به بازدید سردخانه های مذکور ، خرید اسناد و تکمیل و تحویل اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات این واحد دانشگاهی اقدام نمایند.

 


آدرس: اصفهان ، مبارکه ، شهر جدید علامه مجلسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی

تلفن :52472290-031 داخلی 195

 

تلفن همراه :09132383748

 


بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

 

 

اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی/روزنامه اصفهان امروز