بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1134
  • تاریخ ثبت : 1396/05/19
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

مزایده فروش دستگاه خوراک دام/ شــعبه دوم دادگاه عمومی فریــدن/ مجاد

واحد اجــرای احکام شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فریــدن در نظــر دارد در خصوص پرونده اجرایــی کلاســه960059ح2مطروحه بیــن محکوم لــه روح اله افشــاری و محکوم علیه شــرکت تعاونی دامداران فریدن جلســه مزایــده ای را در روز چهارشــنبه مــور خ96/06/08از ســاعت10 لغایــت11صبح در محــل اجــرای احــکام شــعبه2دادگاه عمومی حقوقــی فریدن جهــت وصول محکوم به پرونده از طریق فروش امنوال توقیف شده شامل یک دستگاه خورا ک دام با تجهیزات کامل شــامل میکســر نوار نقاله ســیار و وینچ متعلق به محکوم علیه طبق مشــخصات ذکر شده در نظریه کارشــناس مضبوط در پرونده که طبق نظریه کارشــناس رســمی دادگستری جمعا به مبلغ205/000/000ریال معادل بیســت میلیون و پانصد هزار تومــان ارزیابی گردید برگزار نماید.

 


اشــخاصی که قصد خرید اموال فوق را دارند می توانند به مدت5روز قبل از موعد مزایده ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام شعبه2فریدن از خودروی توقیفی در پارکینگ نیروی انتظامی فریدن دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.


کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که10درصد قیمت کارشناسی را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نمایند. در ضمن وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد بقیه اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.

 

 

 

 


واحد اجرای احکام شعبه2دادگاه عمومی حقوقی فریدن/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد