مزایده فروش خودرو/سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1022
  • تاریخ ثبت : 1396/05/10
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای اســتان اصفهان در نظر دارد تعدادی از خودروهای کارکرده در اختیار را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

متقاضیان جهت کسب آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها می توانند از روز دوشنبه مورخ96/5

/9لغایت روز دوشــنبه مورخ96/5/23به نشانی اصفهان- خیابان22بهمن مجموعه اداری امیرکبیر- معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.

 

مستقر در انبار مرکزی سازمان واقع در فلکه دانشــگاه صنعتی-500متر بالاتر از پلیس راه قدیم اصفهان- تهران مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزی برق- انبار بختیار دشت آتش نشانی شهرداری چمگردان

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان/روزنامه زاینده رود / مجاد