مزایده فروش تعدادی باطری /بانک ملت استان اصفهان

  • شماره : 338
  • تاریخ ثبت : 1395/10/11
  • دستگاه : بانک ها و موسسات مالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

موضوع مزایده :

 

فروش تعدادی باطری مستعمل به شرح ذیل:

-1 باطری 65 آمپر 260ups عدد

-2باطری 42 آمپر 1550ups عدد

-3باطری 100 آمپر 29ups عدد

-4باطری 55 آمپر23ups  عدد

-5باطری 7 آمپر10ups عدد  

 

سپرده شرکت در مزایده :

مبلغ 100/000/000 ریال بصورت چک بانکی در وجه مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب شماره 2024013595 شناسه 13953300010951139 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده ارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال واریزی به حساب شماره 2024010265  شناسه 13953300010951224 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت .

 

محل دریافت اسناد مزایده :

اصفهان - خیابان چهارباغ بالا -نبش کوچه مسجد الرضا-طبقه فوقانی بانک ملت -اداره ساختمان بانک ملت -

 

تلفن :

03136632685

 

تاریخ دریافت اسناد:

از 95/10/11 لغایت پایان وقت ادرای 95/10/18

 

مهلت وتحویل اسناد:

تا پایان وقت اداری 95/10/21 -خیابان شیخ صدوق شمالی -ساختمان مدیریت شعبه بانک ملت استان اصفهان  -طبقه چهارم - دبیرخانه.

 

تارخ ومحل بازگشایی پاکتها :

ساعت 10 صبح روز 95/10/22 -خیابان شخ صدوق شمالی- ساختمان مدیریت شعبه بانک ملت استان اصفهان-طبقه پنجم.

 

تذکر :

بانک در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها  و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلی مختار است.

 

 

 

                                                                                                                          مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان /روزنامه نصف جهان