بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1113
  • تاریخ ثبت : 1396/05/17
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده فروش دو باب مغازه تجاری / سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان / مجاد

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان دو باب مغازه تجاری واقع در خیابان عبدالرزاق، مجتمع تجاری عبدالرزاق
( به صورت مالکیت و سرقفلی ) به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش می رساند:


-طبقه همکف، شماره 80به مساحت 21/84متر مربع


-طبقه اول، شماره 123به مساحت 11/35متر مربع


لذا متقاضیان می توانند
تا ده روز پس از انتشار آ گهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان ابن سینا، مقابل بانک ملی، کوچه کدخدا، بن بست دوم مراجعه نمایند.

 

تلفن تماس:34484892-031


 

 

 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد