مزایده فروش یک باب ساختمان دو طبقه / دادگستری شهرستان خمینی شهر / مجاد

  • شماره : 814
  • تاریخ ثبت : 1396/04/13
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شماره: ۹۶00۳7اجرا ، تاریخ: ۱۳۹۶/0۴/0۳اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کلاسه ۹۶00۳7له آقای عبدالعلی پریشانی ، خانم هاجر مجیری و صدیقه محمدی علیه خانم آمنه صرامی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به شماره ثبتی ۱70/۱۴۱۹که به صورت یک ساختمان دو طبقه (همکف و اول )
چهار واحدی (هر طبقه دو واحد) درب به ساخت با قدمت ساخت بالای 20سال و مساحت اعیانی حدوداً ۳80مترمربع و مساحت عرصه ۳۱۳/70مترمربع می باشد ساختمان مذکور به صورت چهار واحدی مسکونی مستقل با زیر بنای هر کدام حدوداً 200مترمربع و دارای انشعابات آب ، برق و گاز به صورت مشترک می باشد که کارشناس رسمی دادگستری
۳/۱۵0/000/000ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند.

 

لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه ۱۳۹۶/0۴/2۵ساعت ۹صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد ، طالبین می توانند ۵روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر ـ خیابان امیرکبیر ـ بعد از چهار راه دولت ـ کوچه شماره ۱2۵ـ انتهای کوچه ـ بن بست شماره داخل بن بست سمت راست ـ با کدپستی 8۴۱88-۶۴۶۵۵و8۴۱88-۶۴۶۵ مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند.

 

 

خریدار کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست % ۱0قیمت پیشنهادی را فی المجلس
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت % ۱0اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شدمدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده

 

تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ۱0درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2۱7۱2۹027۱00۳نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید.

 

 

 

 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر/ روزنماه اصفهان امروز / مجاد