مزایده فروش یک باب تجاری/ ســازمان نوســازی و بهســازی شــهر / مجاد

  • شماره : 911
  • تاریخ ثبت : 1396/04/27
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

ســازمان نوســازی و بهســازی شــهر اصفهان یک باب واحد تجاری در دســت احداث (در مجموعه تجاری سرای پارچه) واقع در خیابان ابن سینا، روبروی بانک ملی، کوچه شماره ،20طبقه همکف، واحد شماره22به مساحت تقریبی32مترمربع را از طریق مزایده پیش فروش می نماید:

 


لذا متقاضیان می توانندتا ده روز پس از انتشار آ گهی نوبت دومجهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه ســازمان واقع در خیابان ابن ســینا، مقابل بانــک ملی، کوچه کدخدا بن بســت دوم مراجعه نمایند.

تلفن:34484892-031

 

 

 

 

 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد