مزایده اموال غیر منقول/شعبه 5حقوقی اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1150
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

 اجرای احكام مدنی شعبه 5حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 960839ج/5له آقای نادر زندی آتشبار فرزند جمشید علیه آقای محمدحسین خلیلی فرزندعباسعلی مبنی بر مطالبه مبلغ1/100/652/682ریال محكوم به و 53/414/634ریال برای حق الاجرا دولتی در روز چهارشنبه 96/6/22در ســاعت 10صبح در محل این اجرا (شهید نیكبخت) جهت فروش 8/756573حبه مشاع از 72حبه مشــاع از پلاک ثبتی 14059/2و14458/13322 به شــماره ثبت150486و24769که توســط کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ 8/830/000/000ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالین خرید 5روز قبل از جلسه مزایده می توانند بامراجعه به آدرس خ جابر انصاری ک ابن سینا شماره 13بن بست فرعی هشتم انتهای بن بست سمت چپ از آن بازدید و با پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره 2171290210008سپرده دادگستری اصفهان نزد بانک ملی و آوردن فیش در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت پایه را پیشنهاد بدهد و هزینه های اجرایی به عهده محكوم علیه میباشد.

 

توضیح اینكه حسب نظریه کارشناس ملک مســكونی در حد دو طبقه با دیوارهای باربر سقف تیرآهن و طاق ضربی دارای کمدهای دیواری چوبی با رنگ و دارای انباری (پناهگاه) در زیر دستگاه پله و دارای امكانات شهری میباشــد.

 

 

 

 

 

 

اجرای احكام شعبه 5حقوقی اصفهان/روزنامه زاینده رود / مجاد