مزایده احداث ایستگاه آتش نشانی/شهرداری زرین شهر/ مجاد

  • شماره : 1152
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتشنشانی مرکزی زرین شهر با اعتبار اولیه 4/400/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396خوداقدام نماید.

 

 

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ
انتشار تا پایان وقت اداری مورخ
96/5/31به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

جواد جمالی - شهردار زرین شهر-روزنامه کیمیای وطن/ مجاد