مزایده اجاره غرفه تریا / بیمارستان شهید مطهری/ مجاد

  • شماره : 956
  • تاریخ ثبت : 1396/05/04
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

 

ردیف شماره مزایده موضوع نوع فراخوان شروع و مهلت دریافت اسناد مهلت ارائه پیشنهاد
1 96-1 اجاره غرفه تریا بیمارستان  شهید مطهری مزایده عمومی 1396/5/1 لغایت 1396/5/8 1396/5/18

 

سایر موارد:

 

نحوه تحویل گرفتن اسناد: از طریق دبیرخانه بیمارستان شهید مطهری

 

محل تحویل پاکات پیشنهاد:فولادشهر، بیمارستان شهید مطهری، دبیرخانه بیمارستان
 

تلفن:352624141-031 داخلی 482-480

 

 

 

 

روابط عمومی بیمارستان شهید مطهری/ روزنامه اصفهان امروز / مجاد