فراخون اجاره غرفه تریا /شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان/ مجاد

  • شماره : 934
  • تاریخ ثبت : 1396/05/01
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : فراخوان پیمانکار

آگهی فراخوان پیمانکار

 

ردیف شماره مزایده موضوع نوع فراخوان شروع و مهلت دریافت اسناد مهلت ارائه پیشنهاد
1 96-1 اجاره غرفه تریا بیمارستان شهید مطهری مزایده عمومی 1396/5/1 لغایت1396/5/8 1396/5/18

 

سایر موارد:


نحوه تحویل گرفتن اسناد:
از طریق دبیرخانه بیمارستان شهید مطهری   


محل تحویل پاکات پیشنهاد:فولادشهر، بیمارستان شهید مطهری، دبیرخانه بیمارستان

 

 

تلفن:52624141-031 داخلی 482-480

 

 

 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان/ روزنامه اصفهان امروز/ مجاد