اعلام مفقودی پژو/اشخاص حقیقی/ مجاد

  • شماره : 945
  • تاریخ ثبت : 1396/05/03
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی

برگ سند مالکیت خودروسواری پژو مدل 1388شمارهNAAM11CA59E008408 شماره شاسی1009385موتور
بنــام امیرحســین عابداف آرانــی فاقد مهــر نیروی انتظامــی مــی باشــد و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشد.


 

 

 

 

 

 

اشخاص حقیقی/ روزنامه زاینده رود / مجاد