اعلام مفقودی برگ سبز کامیونت نیسان / اشخاص حقیقی / مجاد

  • شماره : 975
  • تاریخ ثبت : 1396/05/05
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی

برگ سبز کامیونت نیســان تیپ ،2400مدل1386به رنگ آبی ؛ شماره موتور 276831و شماره شاسی 72028Dبه شماره پلا ک553 -24د 19به نام احمد یوسلیانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

 

 

 

 

 

اشخاص حقیقی / روزنامه اصفهان امروز / مجاد