اطلاعیه طرح نوسازی/شهرداری منطقه یازده اصفهان / مجاد

  • شماره : 592
  • تاریخ ثبت : 1396/02/03
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

نظر به اینکــه یک قطعــه زمین بــه پــا ک ثبتــی 19/616بخــش 14ثبــت اصفهان به کدنوســازی 7-30-79متعلــق بــه ا کبــر و مصطفــی و خــاور محمــد شــریفی و خانــم سعیده بحرانی در طر ح فضای سبز اشرفی اصفهانی قرار گرفته و هیات کارشناسان دادگستری ضمن بازدید از محل نسبت به ارزیابی آن اقدام و نظریه مور خ96/01/24 را صادر نموده اند.

 

لذا با توجه بــه ضرورت اجرای طر ح و برابر مــاده 8لایحه قانونی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و اما ک بــرای اجــرای طــر ح هــای عمومــی، عمرانی و نظامی دولــت مصــوب ،1358/11/17بدینوســیله به نامبــرده بالا و کلیــه مدعیان احتمالی اباغ می گردد حدا کثر ظــرف مدت یک ماه پس از نشــر این آ گهی جهت انجام معامله طبق نظریه کارشناسی به شهرداری منطقه 11واقع در رهنان خیابان شهیدان غربی مراجعه نمایید.

 

 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            روابط عمومی منطقه 11شهرداری اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد