اطلاعیه طرح قطار شهری/سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان/ مجاد

  • شماره : 856
  • تاریخ ثبت : 1396/04/20
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

آقا / خانم: ورثه مرحوم غلامعلی قلیجایی به نشانی چهارراه عاشق اصفهانی - ابتدای خیابان لا له شمالی - نبش خیابان طالقانی نظر به اینکه دو باب مغازه و بخشــی از گاراژبه پلا ک ثبتــی 14915/9759بخش 5ثبت اصفهان بــه کدنوســازی 114701-6،7،8در طر ح عمرانی ایســتگاه و تاسیســات خط 2قطار شــهری قرار گرفته و هیات کارشناســان رســمی دادگســتری ضمن بازدید از محل نســبت به ارزیابــی آن اقدام و نظریه مــور خ 96/03/29را صادر نموده انــد.

 

لذا با توجه به ضــرورت اجرای طــر ح و برابر ماده 8لایحه قانونی نحــوه خرید و تملــک اراضی و امــلا ک برای اجرای طــر ح های عمومــی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ،1358/11/17بدینوســیله به نامبــردگان بالا و کلیــه مدعیان احتمالی ابلاغ می گــردد.

 

حدا کثــر ظرف مدت یک مــاه پس از نشــر این آ گهــی جهت انجــام معامله طبق نظریه کارشناســی به ساختمان اداری ســازمان قطار شــهری واقع در خیابان کاوه - روبروی بر ج کاوه مراجعه نمایید.

 

 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا /مجاد