اطلاعیه طرح عمرانی و نوسازی/ شهرداری منطقه 11/ مجاد

  • شماره : 987
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

نظربه اینکه یــک قطعه زمین به پــلا ک ثبتی عــادی از 34اصلی بخــش 14ثبت اصفهان به کدنوســازی 7-30-34در تصرف ورثه مرحوم احمد رضایی در طر ح فضای ســبز اشــرفی اصفهانی قرار گرفتــه و هیات کارشناســان دادگســتری ضمن بازدیــد از محل نسبت به ارزیابی آن اقدام و نظریه مورخ 96/03/02را صادر نموده اند.

 

لذا با توجه به ضرورت اجــرای طــر ح و برابر مــاده 8لایحــه قانونی نحــوه خرید و تملــک اراضی و املا ک برای اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب،1358/11/17 بدینوســیله به نامبرده بــالا و کلیه مدعیــان احتمالی ابــلاغ می گــردد حدا کثر ظرف مدت پانزده روز پس از نشر این آ گهی جهت انجام معامله طبق نظریه کارشناسی به شهرداری منطقه 11واقع دررهنان خیابان شهیدان غربی مراجعه نمایید.

 

 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

روابط عمومی منطقه 11شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد