اطلاعیه طرح عمرانیشهرداری منطقه 3 اصفهان/ مجاد

  • شماره : 706
  • تاریخ ثبت : 1396/03/24
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

نظر به اینکه 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ از پلاک ثبتی 3831 بخش سه ثبت اصفهان واقع در خیابان کمال کوچه ماهی فروش ها در مسیر طرح عمرانی ادامه خیابان صاحب الزمان قرار دارد و با توجه به استعلام شماره 34 / 1783 / 93 / 103 مورخ 24 / 4/ 93 اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان مجهول المالک اعلام گردیده است، لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح و برابر تبصره 4 ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 28 آبان 1370 ، بدینوسیله به مالک یا مالکین و کلیه مدعیان احتمالی ابلاغ می گردد حدا کثر ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر این آ گهی نسبت به معرفی یک نفر کارشناس به عنوان معتمد و 5 نفر کارشناس به عنوان مرضی الطرفین به شهرداری منطقه سه واقع در خیابان کمال، روبروی حسینیه رضوی اقدام نماید.

 

شایان ذکر است که کارشناسان می بایستی جزء کارشناسان رسمی دادگستری و متخصص در رشته راه و ساختمان باشند و مهلت تعیین شده معرفی می گردند.

 

بدیهی است در صورت عدم معرفی کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

روابط عمومی منطقه 3 شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا/ مجاد