اطلاعیه یک باب مغازه/منطقه 3شهرداری اصفهان/ مجاد

  • شماره : 744
  • تاریخ ثبت : 1396/03/30
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

نظر به اینکــه کل یک باب مغــازه (به صــورت دو دهانه) به پلا ک ثبتــی2721بخش4ثبــت اصفهان متعلق بــه آقــای جعفر مســجودی واقــع در خیابــان نشــاط - کوچه بیــت الحســین - روبروی بیت الحسین در مسیر طرح عمرانی خیابان حاج آقا نور ا... نجفی قرار دارد و هیات کارشناسان رسمی دادگستری ضمن بازدید از محل نسبت به ارزیابی آن اقدام و نظریه مور خ95/12/23 را صادر نموده اند.

 

لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح و برابر ماده8لایحه قانونی نحوه خرید و تملــک اراضــی و املا ک بــرای اجــرای طرح هــای عمومــی، عمرانــی و نظامی دولــت مصوب 1385/11/17بدینوســیله بــرای آخرین بــار به نامبــرده بالا و کلیــه مدعیــان احتمالی ابلاغ می گردد.

 

 

حدا کثر ظرف مــدت15روز پس از نشــر این آ گهی جهت انجــام معامله طبق نظریه کارشناسی به شهرداری منطقه سه واقع در خیابان کمال مراجعه نمایید.

 


بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

روابط عمومی منطقه 3شهرداری اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد