ابلاغ اخطاریه /شعبه8شورای حل اختلاف اصفهان/ مجاد

  • شماره : 551
  • تاریخ ثبت : 1395/12/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اخطاریه های دفتری

آگهی ابلاغ اخطاریه های دفتری

مشــخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: بهنام یوســفی نشــانی محل اقامت: مجهــول المکان

 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: مسعود رحمتی نژاد نشانی محل اقامت: اصفهان خ آتشگاه بعداز پارک بهشت پ /57محکوم به: به موجب رای شماره950853تاریخ95/9/30حوزه8شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

 

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ5/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و1/005/000ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آ گهی به مبلغ120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها377541مورخ74/10/15و نیم عشر حق الاجرا. 

 

ماده34قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و ا گر مالی نداردصریحااعلام نمایدم.

 

 

 

                                                                                                                       شعبه8شورای حل اختلاف اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا/ مجاد