ابلاغ اجراییه /واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا/ مجاد

  • شماره : 990
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شــماره پرونــده: 139604002127000016/1

 

شــماره بایگانی پرونده:9600022

شــماره آگهــی ابلاغیــه:139603802127000027

 

تاریخ صدور:1396/04/13

 

  بدینوســیله بــه آقای امیــر عیوب رضائــی فرزند علــی اکبر به شــماره شناســنامه 1575صادره از الیگودرز متولد 1350/03/05به شماره ملی4171217334 که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه ساکن: شهرضا خیابان امیرکبیر کوچه مولوی پلاک 7منزل شخصی که برابر گزارش مامور اداره پست نامبرده در آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائی واقع نگردیده اید ابلاغ می شود طبق سند رهنی شماره 48981مورخ 91/09/15دفتر اسناد رسمی شماره 145شهرضا شما مبلغ دو میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال از تســهیلات بانک کشاورزی شعبه شهرضا اســتفاده نموده که در قبال استفاده از تســهیلات مذکور تمامت همگی و ششدانگ اعیانی کاشــانه مســکونی احداثی بر روی عرصه مشاعی واقع در طبقه اول به شماره پلاک ثبتی شماره 10فرعی مجزی شده از 3فرعی از 11814اصلی با قدرالحصه از مشاعات و با استفاده از انباری 5فرعی و پارکینگ 6فرعی واقع در بخش پنج ثبتی اصفهان ملکی عصمت شریفی جبلی در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ یک میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و پانصد و چهل و پنج ریال (1/637/545/000ریال) بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/01/19که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ نهصد و شصت و نه هزار و یکصد و سی و سه ریال (969133ریال) به آن اضافه می گردد، صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9600022در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصلاح ماده 34اصلاحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شــد.

 

لذا به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387مراتب جهت ابلاغ به شما یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد و ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.

 

 

 

 

 مســئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا/ محمدمهدی یوسفیان/روزنامه زاینده رود / مجاد