ابلاغ اجراییه /واحد اجرای اسناد رسمی بادرود/ مجاد

  • شماره : 1114
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

 شماره بایگانی پرونده:9۶۰۰۰۰۷

 

شماره پرونده:۱۳۹۵۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۱۵۳۲/۲

 

شماره ابلاغیه:۱۳۹۶۰۵۱۰۲۱4۳۰۰۰۱4۳ 

 

تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۵/۸  

 

 

بدین وسیله به شركت تعاونی گسترش صنایع ریلی بادرود به آدرس بادرود خیابان امام خمینی (ره) كوی امیرآباد
ابلاغ می شود كه دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت جهاد كشاورزی جهت تخلیه مورد اجاره قطعه زمینی به مساحت یكصد هزار مترمربع اراضی ملی پلاك ۵۱۲۶ فرعی از ۱۵۹اصلی واقع در بادرود به استناد سند اجاره شماره ۱۳۸۲/4/۱۹-۱۶۲۱4۸ علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به كلاسه ۱۳۹۵۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۱۵۳۲و
شماره بایگانی ۹۶۰۰۰۷در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۶/۲/۲4مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده.

 

لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب می گردد، نسبت به تخلیه اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام می گردد.

 

 

 

 

 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بادرود- حسین توتونچی-روزنامه اصفهان امروز - مجاد