ابلاغ اجراییه/ شــعبه 29 شــورای حــل اختــلاف اصفهان / مجاد

  • شماره : 1148
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

مشـخصات محکـوم علیـه: نـام: آرش نـام خانوادگــی: رضایــی نشــانی محــل اقامــت: مجهـول المـکان

 

 

مشـخصات محکـوم لـه: نـام و نــام خانوادگی:محمــد دوســتی بــا وکالــت الهــام ابراهیمــی نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ ربــاط ســوم – جنــب داروخانــه آزیــد هــاگ – ســاختمان صبــا – طبقــه 2 واحــد 3

 

محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره960136 تاریــخ 96/1/28حــوزه 29شــورای حـل اختـلاف شهرسـتان اصفهـان کـه قطعیـت یافتـه اسـت.

 

 

محکوم علیـه محکـوم اسـت بـه: پرداخـت مبلـغ سـی میلیـون ریـال بابـت اصـل خواســته و مبلــغ یــک میلیــون و ششــصد و شــصت هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و
خســارت تاخیــر تادیــه (از تاریــخ ســر رســید چــک 92/10/25تــا تاریــخ اجــرای کامــل حکـم در حـق خواهـان و مبلـغ نیـم عشـر حـق الاجــرا ء

 

 

مــاده 34قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــلاغ شـد، محکـوم علیـه مکلـف اسـت ظـرف مـدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجـرا تسـلیم کنـد و اگـر مالـی نـدارد، صریحـا اعــلام نمایــد.

 

 

 

 دفتــر شــعبه 29 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــلاف شهرســتان اصفهــان/روزنامه کیمیای وطن / مجاد