ابلاغ اجراییه/شعبه سوم حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان/مجاد

  • شماره : 1143
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

مشــخصات محکــوم علیه:نــام : منوچهــر نــام خانوادگــی :باقــر زاده نــام پدر:علــی ا کبــر نشــانی محــل
اقامت:مجهول المکان /

 

مشخصات محکوم له:نام :محسن نام خانوادگی:گلرخی نیا نام پدر:غلامرضا شغل: آزاد نشانی محل اقامت :گلپایگان400دستگاه-خ لاله-لاله-8پلا ک /18

 

محکوم به به موجب رای شماره608تاریخ95/9/29حوزه سوم حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان که قطعیت یافته اســت.

 

محکوم علیه محکوم اســت به : حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال سند رسمی اتومبیل پژو پارس به شــماره23ایــران216ب35در حق خواهان صادر و اعــلام می نماید.

 

ضمنا کلیه هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. قاضی و مشاور شــورای حل اختلاف ماده34قانون اجرای
احکام: همین که اجرایی به محکوم علیه ابلاغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند ،باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا گر مالی ندارد صریحااعلام نماید.

 

 

 

 

 

 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان/روزنامه اصفهان امروز/ مجاد