ابلاغ اجراییه /اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1107
  • تاریخ ثبت : 1396/05/17
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

بدين وسيله به آقای امير بخشنده فرزند علی اصغر به شناسنامه873به نشانی: اصفهان شهرک صنعتی مباركه، كه طبق گواهی مامور ابلاغ مربوطه نشانی مذكور شناسائی نگرديده است، ابلاغ می گردد كه آقای سيدمسيح موسوی فرزند سيدعلی، جهت وصول مبلغ هشتاد و سه ميليون و ششصدهزار ريال به استناد چک شماره94/8/10

-439557400عهده بانک صادرات مديريت شعب اصفهان شعبه شهيد مطهری اصفهان، عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به كلاسه9600585در اين اداره تشكيل گرديده است.

 

لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقطيک مرتبه در يكی از روزنامه های كثير الانتشار آ گهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آ گهی كه روز ابلاغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان خواهديافت.

 

 

 

 

 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد