ابلاغ اجراییه/اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فریدن/ مجاد

  • شماره : 784
  • تاریخ ثبت : 1396/04/08
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

واحد اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فریدن در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 950206 جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 28 / 04 / 1396 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول مهریه محکوم لها خانم فاطمه باباجانی دارانی و به جهت فروش یک دستاه خودروی سواری رانا تی یو فایو به رنگ سفیدروغنی مدل 1394 به شماره انتظامی 527 ب 54 ایران 43 ، شماره موتور 130354 و شماره شاسی 100652 به مالکیت آقای محمد کریمی فرزند لطف اله که حسب نظریه کارشناسی خش جزئی روی درب عقب سمت چپ وجود دارد تجهیزات اتاق و قسمت های برقی سالم است، لاستیک ها 65 درصد کارایی دارند و فاقد بیمه نامه می باشد که در حال حاضر خودرو مذکور در پارکینگ کاوه داران توقیف می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000/ 000 / 290 ریال ارزیابی گردیده است در محل اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فریدن برگزار نماید.

 

 

طالبین خرید می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و نقدا پرداخت و در صورت برنده الباقی را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

 

 

 


اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فریدن/روزنامه اصفهان زیبا /مجاد