بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 642
  • تاریخ ثبت : 1396/03/04
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ آراء غیابی

آگهی ابلاغ آراء غیابی

ابلاغ آرا غیابی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمینی شهر / مجاد

شماره: ، 960705841336458

 

تاریخ: 96/02/31زهرا اقتداری نمین فرزند اصغر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی است ششدانگ پلاک شماره 87/4951واقع در خمینی شهر بخش 14ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک139520302006001019مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثرجابه جایی مفقود شده است
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصلاحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسب به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 

 

رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام جهت استحضار رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمینی شهر